School Leadership

Dean: Ximing Xu

Secretary of the CPC Committe: Yuan Wei

Deputy Secretary of the CPC Committe: Zhengxin Liu

Vice Dean : Ou yangzhen Zhengxin Liu Chunlai FengCopyright © 1999-2010 School of Pharmacy Jiangsu University Copyright
Address:School of Pharmacy,Jiangsu University,Zhenjiang,Jiangsu,P.R.China,Post  Tel:+86-511-85038451-805 Fax:+86-511-85038451-806 E-mail:phar@ujs.edu.cn
Online statistics:10284